Regulamin
NIP: 6112689530
REGON: 361161516

I OGÓLNE WARUNKI

1.1. Wszystkie ceny w sklepie www.manyfik-sklep.pl podane są w polskich złotych.
Do zamówienia doliczone zostaną koszty przesyłki w zależności od wybranego sposobu dostawy i płatności. Paczki z zamówionym towarem wysyłamy za pośrednictwem poczty kurierskiej 

1.2.Internetowy sklep wędkarski „MANYFIK” posiada opisy produktów zgodne z rzeczywistością. Nie posiadamy odpowiedzialności za błędne podanie parametrów towaru i szybką zmianę producenta

1.3.Opisy oraz zdjęcia produktów są wykonywane na podstawie katalogów oraz innych informacji handlowych przekazywanych przez dystrybutorów, producentów.
Sklep nie odpowiada za błędy w katalogach naszych dostawców.

1.4.Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji ze Sklepu Internetowego niezbędnych do realizacji zamówienia na udostępniony przez niego adres e-mail.

1.5.Klient może udostępniać swoje konto osobom trzecim na własne ryzyko i odpowiedzialność.

1.6.Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych „MANYFIK” wysyłając wiadomość e – mail na adres: manyfik-sklep@wp.pl, lub dzwoniąc pod numer (+48)530-013-577. Uzyskane od Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane przez sklep „MANYFIK’’ wyłącznie w zakresie realizacji zamówienia i będą podlegać ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 883 ze zm. )

1.7.Istnieje odbiór osobisty zamówionego towaru na terenie Karpacza, po wcześniejszym ustaleniu powyższego telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

1.8.W wypadku naruszenia przez klienta warunków regulaminu, firma „MANYFIK” ma prawo usunąć profil klienta z bazy sklepu.

1.9 W przypadku zakupienia produktu objętego promocją towar nie podlega zwrotowi. Klient zakupując produkt promocyjny musi mieć świadomość o braku możliwości jego zwrócenia.

II. WARUNKI PRZYJMOWANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1. Klient może składać zamówienie przez 24h na dobę.

a) Sposób składania zamówienia jest możliwy po wcześniejszym zalogowaniu się użytkownika i kliknięciu opcji „dodaj do koszyka”

2.2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie oznacza jego realizacji w całości. Zastrzegamy, iż z przyczyn od nas niezależnych (brak towaru u dostawców itp.) możemy zamówienie zrealizować częściowo. W przypadku problemów z realizacją poinformujemy o tym klienta telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e – mail.

2.3. Zamówienia można składać także telefonicznie dzwoniąc pod następujące numery telefonów:

(+48)530-013-577

Przy składaniu zamówienia należy podać następujące dane:

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nazwę produktów, indeks (dokładnie co do każdego występującego w nim znaku), ilość oraz cenę.

2.4. Przy zamówieniu składanym poprzez e – mail prosimy o podanie następujących informacji:

– dane produktu: indeks (dokładnie co do każdego występującego w nim znaku), nazwa, ilość oraz cena, dane do wysyłki, telefon kontaktowy
 
2.5. Istnieje możliwość zmiany zamówienia, na prośbę klienta, przekazaną e-mailem lub telefonicznie, maksymalnie w ciągu 24h od dnia jego złożenia, jeśli zamówienie nie zostało już przez nas spakowane lub wysłane.
Zmiany mogą dotyczyć: dodania nowego produktu, zmiany ilości produktu, rezygnacji z zamówionego produktu.

2.6. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 5 dni od jego złożenia (na jego przygotowanie mamy 48h, czyli 2 dni robocze)

2.7. Podczas odbioru przesyłki odbiorca powinien sprawdzić stan zewnętrzny opakowania (czy jest kompletne i nienaruszone). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki klient powinien spisać protokół reklamacyjny, w którym szczegółowo zostanie opisany sposób uszkodzenia przesyłki, a następnie skontaktować się z obsługą sklepu.

2.8. Prosimy o nieodbieranie przesyłek uszkodzonych w czasie transportu.
W przypadku odebrania takiej przesyłki przez klienta, sklep „MANYFIK” nie ponosi odpowiedzialności za wysłany i uszkodzony towar w tej przesyłce. Po odbiorze paczki, na kliencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że towar został uszkodzony w transporcie (zgodnie z Art. 76 pkt. 4 Prawa przewozowego).

III. REKLAMACJE ZAKUPIONEGO TOWARU

3.1. Reklamacji podlegają wyłącznie wady fizyczne stwierdzone przy zakupie towaru oraz wady ukryte zakupionego towaru wynikłe w czasie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Uszkodzenia wynikłe z winy klienta (m.in. uszkodzenie mechaniczne, samodzielna naprawa, użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem) nie będą stanowić podstaw do uznania reklamacji.

3.2. Dniem zgłoszenia reklamacji jest dzień, w którym dotrze do sklepu zgłoszenie wysłane e-mailem. Dniem rozpoczęcia procedury rozpatrzenia reklamacji jest dzień, w którym dotarła paczka z reklamowanym towarem. Po sprawdzeniu reklamowanego towaru oraz sporządzeniu protokołu reklamacyjnego, zostanie on niezwłocznie wysłany do gwaranta.

3.3. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową w świetle ustawy, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Klient może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy a jeżeli z przyczyn określonych w art. 8 w/w ustawy byłoby to niemożliwe ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.


IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 4 i 8, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru zakupionego towaru.

2. W celu odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie w terminie wskazanym w ust. 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres korespondencyjny firmy listem poleconym. 3. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1., umowa jest uważana
za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący będący Konsumentem pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi koszty związane z zakupionym towarem, oprócz kosztów wysyłki i zwrotu, które pokrywa kupujący.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi poza równowartością ceny towarów, wyłącznie koszty związane z najtańszym sposobem doręczenia przesyłki.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, jego cechy lub funkcjonowanie.

10. Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) zawartej w drodze aukcji publicznej;

h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

V. PRZEPISY PRAWNE

7.1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie mają w szczególności przepisy:
a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204),
b) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.)
c) Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny( Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.)
d) kodeksu cywilnego,
e) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 883 ze zm.)

 

Płatność Shoper

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 
 

Życzymy udanych zakupów

Zespół MANYFIK

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl